Príhovor dekana

doc.MUDr. Ján Bielik, CSc,. dekan Fakulty zdravotníctva TnUAD

   

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (FZ TnUAD) vznikla 1. júla 2007 transformáciou z Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva (ÚZO), ktorý bol založený v roku 2004. Akademický rok 2013/2014 sa tak stane jubilejným 10. rokom existencie FZ. Kým  v prvom roku činnosti ÚZO bolo otvorené len bakalárske štúdium v externej forme v študijnom odbore Ošetrovateľstvo, tak FZ poskytuje v súčasnosti možnosti nielen bakalárskeho, ale aj magisterského štúdia v študijnom odbore Ošetrovateľstvo, bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (LVMZ) a bakalárskeho štúdia aj v študijnom programe Fyzioterapia. Všetky programy majú akreditáciu pre štúdium v dennej aj externej forme.

Okrem uvedených študijných programov má FZ priznanú spôsobilosť aj pre rigorózne konanie v odbore ošetrovateľstvo a Ministerstvom zdravotníctva má akreditované aj špecializačné štúdiá v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie v zdravotníckom povolaní sestra a v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii v zdravotníckom povolaní sestra.

FZ má Ministerstvom zdravotníctva priznanú spôsobilosť na vzdelávanie sestier-mentoriek v odbore ošetrovateľstvo pod názvom Mentor pre ošetrovateľskú prax.

            K 1. júnu  2013 bolo na FZ evidovaných 775 poslucháčov, pričom v externej forme bakalárskeho štúdia Ošetrovateľstva študuje 137 študentov, v dennej forme bakalárskeho štúdia študijného programu Ošetrovateľstvo študuje 128 študentov,  v dennej forme LVMZ študuje 42 študentov a v externej forme študuje 7 študentov. V magisterskom študijnom programe Ošetrovateľstvo v externej forme študuje 167 študentov a v dennej forme študuje 41 študentov. V študijnom programe Fyzioterapia študuje v dennej forme 162  študentov a v externej forme študuje 42  študentov.

V špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie v zdravotníckom povolaní sestra evidujeme k 1. júnu 2013 celkom 16 uchádzačov, a v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii v zdravotníckom povolaní sestra evidujeme 9 uchádzačov a v rigoróznom konaní v odbore ošetrovateľstvo je zaradených 47 študentov.

Od letného semestra akademického roka 2008/2009 sme zaviedli povinnosť 80 %-nej účasti na prednáškach pre poslucháčov denného štúdia, k čomu nás donútila snaha o zlepšenie kvality vedomostí našich poslucháčov. Uvedené opatrenie sa osvedčilo a ostáva v platnosti aj pre akademický rok 2013/2014.

            Dekanom fakulty je od 1. októbra 2007 doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., ktorý bol od založenia ÚZO aj jeho riaditeľom.

            FZ má štyri katedry, ktorými sú: Katedra ošetrovateľstva, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Katedra klinických, teoretických a špeciálnych disciplín a od roku 2008 aj Katedra telesnej výchovy a športu. Fakulta má v súčasnosti 40  interných zamestnancov, z toho je 36  pedagogických zamestnancov (24 na ustanovený týždenný pracovný čas a 12 na kratší ako týždenne ustanovený pracovný čas), 4  nepedagogických zmestnancov a viac ako 20 externých spolupracovníkov. 5 prednostov kliník má čiastočný pracovný úväzok. Fakulta spolupracuje so zamestnancami  aj z iných súčastí univerzity. 

Uvedeným personálnym obsadením a kvalitou personálu naša fakulta splnila podmienky pre priznanie spôsobilosti uskutočňovať bakalárske i magisterské štúdium v dennej i externej forme, a to podľa kritérií Nariadenia vlády SR podľa § 102 ods. 3. písm. e) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V kontexte s plánom na rozvoj FZ sme v apríli 2012 požiadali Akreditačnú komisiu vlády SR o uznanie spôsobilosti realizovať 3. stupeň študijného odboru Ošetrovateľstvo (doktorandské štúdium).Vzhľadom k sprísneniu podmienok sme boli donútení túto žiadosť dočasne stiahnuť z rokovania Akreditačnej komisie. Akreditačný spis plánujeme opätovne podať na rokovanie po doplnení príslušných podmienok.

V júni 2013 podávame na Akreditačnú komisiu akreditačný spis pre bakalársky študijný program Verejné zdravotníctvo.

            Výučbovými základňami pre prax je najmä Fakultná nemocnica Trenčín, pričom jej šesť pracovísk je klinikami: Chirurgická klinika, Psychiatrická klinika, Očná klinika, Pediatrická klinika, ORL klinika a Gynekologicko-pôrodnícka klinika. Vedecko-výskumná činnosť jednotlivých súčastí fakulty je v súčasnosti orientovaná najmä do týchto oblastí: všeobecné a aplikované ošetrovateľstvo, bazálna stimulácia, preventívna diagnostika karcinómu prsníka, kvalita hygieny rúk sestier v prevencii nemocničných nákaz v ústavnej zdravotnej starostlivosti, prínos vedy a výskumu v onkológii pre zdravie a preventívne správanie sa mladej populácie, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, hyperbarická oxygenoterapia, pohybová aktivita a zdravá výživa mladej populácie ako prevencia civilizačných ochorení, kvalita života, suplementácia a doping. Fakulta pre podporu vedy a výskumu zriadila dve pracoviská s ambíciou zvýšenia kvality výskumu a to Centrum pre výskum kvality života a Centrum pre aplikovaný výskum ošetrovateľských metód a techník a ich prenos do praxe.


                                                                                                                 

                                                                                                                  doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

                                                                                                                  dekan Fakulty zdravotníctva